MA Course in English Literature - Faculty Members

Professors

Hiroshi Shimada Syntax and Semantics
Yoshimi Fujimura Modern American History
Toru Kobayashi Western Europe Culture, English Literature

Assosiate Professors

Shinya Matsuzaki English Poetry
Kyoko Shimada English Poetry
Kosuke Kinoshita  

Lecturers

Takashi Shizawa